สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

จำเป็นต้องกรอก

ข้อตกลงและความยินยอม

  1. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานเจ้าของมาตรการฯ เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อการติดต่อในการดำเนินการตามมาตรการฯ
  2. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้หน่วยงานเจ้าของมาตรการฯ เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรการฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ กำหนดนโยบาย และดำเนินการอื่นใดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออื่น ๆ รวมถึงเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งในระหว่างและภายหลังที่มาตรการฯ มีผลใช้บังคับ
  3. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และอาจมีโทษทางอาญา
  4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไปประเมินการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของข้าพเจ้าและแสดงผลให้ผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไปทราบ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออื่น ๆ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดหรืออาจเกิดขึ้นจากผลการประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว
  5. ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และรับทราบถึงข้อปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือออกคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความยินยอมข้าพเจ้าได้ทำเครื่องหมายไว้ในช่องตกลงยินยอมแล้ว

ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

ข้อมูลทั่วไป
ที่อยู่
ข้อมูลบัญชีผู้ใช้