Western Forest Trail 2021

ข้อมูลทั่วไป
 • 2021-11-21 04:00:00
 • บริษัทมันนิเรส จำกัด
 • 081-9353661
 • atchawin3936@gmail.com
 • โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว
 • ชนิดกีฬา
  กีฬาวิ่งประเภทถนนและวิ่งเทรล
 • ระดับการแข่งขัน
  ระดับประเทศ
 • งบประมาณโดย
  บริษัท มันนิ เรส จำกัด
 • ข้อมูลประมาณการจากผู้จัด ข้อมูลจริงจากผู้ประเมิน
  จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด
  1100 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้เข้าแข่งขัน
  1000 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้ตัดสิน
  0 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้ฝึกสอน
  0 คน
  0 คน
      - จำนวนเจ้าหน้าที่จัดงาน
  -10 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้ชม / ผู้เชียร์
  100 คน
  0 คน
      - จำนวนผู้สื่อข่าว
  0 คน
  0 คน
      - จำนวนบุคลากรอื่นๆ
  10 คน
  0 คน
  ข้อมูลวันที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม / กำหนดการ
  กำหนดการแข่งขัน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
  04.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา
  วันที่ลงทะเบียนในระบบ 2021-03-18 16:43:08